Článok I

Všeobecné obchodné podmienky

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi  ARCADO TECHNOLOGY s.r.o., Dolný Moštenec 127, 01701 Považská Bystrica, IČO: 51779056,  (dalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného na www.arcado.sk predávajúcim podla Všeobecných obchodných podmienok (dalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.


Článok II
Cena a platobné podmienky

1) Kupujúci je povinný za tovar riadne a včas zaplatiť, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim
2) Kúpnu cenu hradí Kupujúci podla zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
- Platba vopred prevodom na účet (zálohová faktúra v plnej výške) - pri zasielaní tovaru, osobny odber
- Platba vkladom na účet pred prevzatím tovaru - pri osobnom odbere, pokial je tovar priamo na sklade u predavajúceho

- Platba na dobierku - iba v prípade, že tovar je na sklade predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny platby. V prípade, že kupujúci s touto zmenou nesúhlasí, predávajúci ma právo odstúpiť a objednávku zrušiť.


3) Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná elektronicky po prevzatí tovaru slúži zároveň aj ako daňový doklad a dodací list.

 

 

 


Článok III
Dodacia lehota a doprava tovaru

1) Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote do desať pracovných dní odo dňa zaplatenia kúpnej ceny.
2) Doprava tovaru bude realizovaná našimi prepravcami a spoločnosťami vykonávajúcu prepravu tovaru.
3) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnatelný s pôvodným (zámena tovaru). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadat súhlas Kupujúceho.
4) Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre akýkolvek tovar dodaný Predávajúcim na základe objednávok kupujúceho, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní tovaru našim dopravcom nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania tovaru nie je v dodacom liste urcené, prechádza nebezpecenstvo škody na tovare na kupujúceho momentom prevzatia tovaru


Článok IV
Podmienky dodania tovaru

1) Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny.

2) Dodanie tovaru je realizované viacerými spôsobmi, využívame na to kuriérske spoločnosti pôsobiace na našom trhu.

3) Osobný odber tovaru.

 


Článok V
Záruka a reklamácie


1) Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podla všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v dodacom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná zárucná lehota. Ak nie je v dodacom liste uvedené inak, je zárucná doba pri všetkých tovaroch 12 mesiacov. Zárucná doba zacína plynút odo dna prevzatia tovaru Kupujúcim.
2) Poskytnutá záruka sa vztahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho úcelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku ci iným atmosférickým výbojom, ohnom ci vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
3) Kupujúci môže uplatnit reklamáciu:
a) osobne u Predávajúceho.
4) Kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu v prípade, že:
a) nepredloží doklady o zaplatení, dodací alebo zárucný list, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru,
b) nedorucením reklamacného dokumentu popisujúceho závady,
c) uplynutím zárucnej doby tovaru,
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
g) poškodením tovaru nadmerným zatažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpecnostnými predpismi platnými v SR,
h) poškodením tovaru neodvrátitelnými alebo nepredvídatelnými udalostami,
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
j) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohnom, statickou ci atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, alebo neodbornou manipuláciou.
5) Predávajúci je povinný vybavit reklamáciu a ukoncit reklamacné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru,
b) výmenou tovaru,
c) vrátením kúpnej ceny tovaru,
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
6) V prípade oprávnenej reklamácie, ked Kupujúci uplatnuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.
7) K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží citatelný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokial sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznacne uviest podmienky, pri ktorých sa prejavuje.

Článok VI
Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy 

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebitela pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpit bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dna prevzatia tovaru, pricom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu dorucené v uvedenej lehote.
7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátit osobne Predávajúcemu.
V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byt tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokial bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to bud odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na úcet Kupujúceho. Pokial by bol vrátený tovar akokolvek poškodený ci opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený zapocítat oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vztahuje záruka.
7.4. Pokial sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpit od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhladom na jeho vlastnosti nemožno vrátit
7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatnit si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podla príslušných právnych predpisov.

 

Článok VII
Rozhodné právo


1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa riadia slovenským vnútroš tátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
2. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s nou sa budú riešit s konecnou platnostou Rozhodcovským súdom.
Clánok VIII
Ochrana osobných údajov
1) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri cinnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informacnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzat a nakladat v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeluje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurcitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolat kedykolvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od dorucenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 


Článok IX
Záverečné ustanovenia


1) Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dna ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2) Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v den odoslania objednávky Kupujúcim.
3) Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vcítane prípadných expedicných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamacný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky. Kupujúci súhlasí so zverejnením jeho mena, priezviska, názvu firmy, predmetu podnikania a telefonického kontaktu na stránke www.arcado.sk v zložke ,,REFERENCIE"

4) Predávajúci sa zaväzuje kúpnu alebo nájomnú zmluvu archivovat v elektronickej a písomnej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu alebo nájomcovi.

5) Kúpnu zmluvu podla podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavriet v slovenskom jazyku.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo menit znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Článok X

Zasielanie dotazníkov spokojnosti

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Záručné podmienky 

Tento dokument predstavuje súhrn informácií o zárucných podmienkach

Práva odberatela a povinnosti dodávatela v súvislosti so zárukou na dodané stroje a zariadenia budú

obmedzené na práva a povinnosti výslovne uvedené v týchto podmienkach:

1. a) zárucná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obchodného zákonníka je 1 rok,

b) zárucná doba na dodaný tovar vyplývajúca z obcianskeho zákonníka je 2 roky

2. Servisné práva vyplývajúce pre odberatela podla bodu c.1, preberá na svoju tarchu dodávatel.

V rámci záruky sa zaväzuje opravit alebo vymenit akúkolvek chybnú cast zariadenia v dôsledku chýb materiálu alebo výrobného procesu. Predávajúci sa zaväzuje a je povinný v rámci lehoty uvedenej v bode 1 písm. a) a b) zarucit servis ním dodaných strojov. Všetky opravy v zárucnej a po-zárucnej lehote sa vykonávajú v sídle spoločnosti. Dopravné náklady vyplývajúce z realizácie zárucného aj po-zárucného servisu (obhliadka, servisný zásah) prechádzajú na kupujúceho (podla bodu 8 pís. a). Záruka sa nevztahuje na poškodenie, aj neúmyselné, stratu, prírodné vplyvy alebo iné udalosti, ktoré nemajú pôvod vo výrobe zariadenia.

3. Nevhodný výber výrobku a tým pádom skutocnost, že výrobok nevyhovuje požiadavkám

spotrebitela nemôže byt dôvodom na reklamáciu.

4. Nároky z vád výrobku je potrebné uplatnit v zárucnej dobe, inak zaniknú. Zárucná doba zacína plynút momentom prevzatia výrobku odberatelom.

5. Dôvody na odmietnutie plnenia záruky:

a) výrobok nebol predaný v rámci spotrebitelskej zmluvy

b) výrobok bol používaný v rozpore s technickou dokumentáciou, neboli dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpecnostných predpisoch

c) nerešpektovania podmienok (parametrov) definovaných v užívatelskej prírucke

d) neodbornou inštaláciou a manipuláciou

e) nevhodného umiestnenia zariadenia alebo zanedbanej povinnej údržby (ak je vyžadovaná)

f) výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše, , chybnému napájaciemu alebo vstupnému napätiu, nevhodnej polarite tohto napätia, nevhodnej elektrickej sieti, skratu na vstupoch

g) do výrobku zasahovali alebo ho akokolvek pozmenovali iné než autorizované osoby

h) neodbornou dodatocnou montážou (demontážou)

i) pri svojvolných zmenách na zárucnom liste nepovolanou osobou, pri nevyplnení zárucného listu, pri strate zárucného listu

j) na výrobku boli porušené ochranné prvky slúžiace na zistenie neoprávneného zásahu do výrobku (plomby a ochranné štítky a pod.)

k) poškodením, alebo stratou pocas prepravy zariadenia kupujúcim

l) vada je spôsobená znecistením, prirodzeným opotrebením

m) poškodením živelnou pohromou

n) mechanickým poškodením ( neprimeraným zaobchádzaním, cistením a pod.)

o) nehodou, stratou, odcudzením, nedbanlivosti, nadmerného zataženia zariadenia, nesprávnej alebo nedostatocnej údržby a nastavenia alebo iných vonkajších prícin

p) Dodávatel môže odmietnut vykonat opravu v zárucnej lehote ak porucha bola spôsobená inštaláciou komponentov od iných výrobcov, ako je výrobca dodaného zariadenia

q) poškodeným identifikacným prvkom (výrobné císlo)

r) uplynutie 24 hodinovej doby na reklamáciu nekompletnosti prijatého tovaru

s) uplynutie doby podla bodu c 1 tejto prílohy

t) výrobok bol používaný iným spôsobom než obvyklým pre daný typ výrobku

u) nedodržanie podmienky podla bodu c. 13 zárucných podmienok

6. Za obvyklé používanie sa považuje najmä ak:

a) výrobok je používaný v súlade s technickými normami platnými v Slovenskej republike,

b) výrobok je používaný v súlade s technickou dokumentáciou, rešpektujúc podmienky (parametre) definované v užívatelskej prírucke a sú dodržané pokyny týkajúce sa inštalácie, prevádzkovania a údržby uvedené v návode na používanie alebo v bezpecnostných predpisoch a je mu pravidelne vymienané príslušenstvo podliehajúce rýchlejšiemu opotrebeniu podla pokynov výrobcu tohto zariadenia.

c) výrobok je používaný spôsobom, ktorý zodpovedá úcelu použitia zariadenia podla manuálu, a danému druhu prevádzky

7. Neoprávnená reklamácia

a) Skôr než sa zacne s používaním výrobku, je potrebné sa oboznámit s priloženým návodom na používanie a nevyhnutne sa ním riadit.

b) Pred uplatnením nároku na reklamáciu je potrebné skontrolovat, ci vzniknutá závada nie je spôsobená umiestnením, inštaláciou, zapojením alebo nastavením v rozpore s odporúcaním výrobcu.

c) Pokial vznikne rozpor s kúpnou zmluvou spôsobený informáciou z iného zdroja, než od

výrobcu, tento rozpor sa nepovažuje za dôvod k reklamácii výrobku.

8. Neopodstatnený zásah

Ak v prípade servisného zásahu uskutocneného dodávatelom bude zistená skutocnost, že

ide o závadu, ktorej prícina je dôvodom na odmietnutie plnenia záruky, alebo ak závada

vôbec nevznikla (bod 7, pism. b), je odberatel povinný uhradit dodávatelovi v plnom

rozsahu náklady spojené s neopodstatneným zásahom. Ide o náklady spojené s dopravou,

testovaním a manipuláciou dotknutého zariadenia.

a)výška dopravných nákladov: za každý 1 kilometer / 0,40 EUR  s DPH

b)výška manipulačných poplatkov: za každú začatú hodinu 20,- EUR  s DPH

9) Riešenie neopravitelného výrobku, alebo výrobku chybného z dôvodu chýb materiálu alebo výrobného procesu – v tomto prípade sa poskytne kupujúcemu adekvátna náhrada druhovo a cenovo zhodného tovaru, ktorá plne nahradí neopravitelný kus. Dopravné náklady v tomto prípade prechádzajú na dodávatela.

10) Nekompletnost prijatého tovaru je možné reklamovat najneskôr do 24 hodín od

okamihu prevzatia predmetného druhu tovaru. Uplynutie tejto doby je dôvodom na

odmietnutie záruky. Preto si prosím dôkladne skontrolujte kompletnost dodaného druhu

tovaru.

11) Zárucné podmienky má kupujúci vždy k dispozícii pri odbere objednaného tovaru,

alebo pri jeho dodaní. V prípade zmluvného odberu má zárucné podmienky k dispozícii s

návrhom predmetnej kúpnej zmluve ako príloha c. 2 .

12) Podmienkou prevzatia objednaného tovaru , alebo dodania objednaného tovaru je

podpísanie týchto zárucných podmienok, cím kupujúci vyjadruje svoj súhlas so zárucnými

podmienkami. Svojim podpisom kupujúci taktiež potvrdzuje fakt, že sa s každým bodom

predložených a ním podpísaných zárucných podmienok (prípadne jednotlivých castí)

oboznámil a porozumel im bez pochybností, nejasností a bez žiadnych nezrovnalostí. Z

vyššie uvedeného následne vyplýva , že neskoršie námietky alebo nesúhlas k podpísaným

zárucným podmienkam zo strany kupujúceho nie je dodávatel povinný akceptovat.

13) V prípade zakúpenia zdvíhacích zariadení si dodávatel vyhradzuje podmienku rucenia

za ním dodaný tovar. Touto podmienkou je výlucné použitie hydraulického oleja do

zdvíhacích zariadení typu: PRISTA -MH-L32. Poškodenia zakúpeného zariadenia, alebo

jeho nefunkcnosti spôsobenej nedodržaním tejto podmienky sa stáva jedným s dôvodov

odmietnutia plnenia záruky.

14) Po vyjadrení súhlasu so zárucnými podmienkami podpisom kupujúceho, nie je možné

dodatocne upravovat, pozmenovat alebo namietat žiadny bod zárucných podmienok

(prípadne jeho castí) ani jednou zmluvnou stranou.

15) Tento dokument vymedzujúci práva a povinnosti predávajúceho

a kupujúceho je zverejnený na internetovej stránke www.arcado.sk

16) Prevzatím tovaru kupujúci bez výhrady akceptuje všetky body vyššie uvedených

podmienok, co potvrdzuje odsúhlasením obchodných podmienok pri odosielaní objednávky

Sledujte nás na Facebooku